Nước dưới đất khu vực Tây nguyên


Chương I: Khái quát về khu vực Tây Nguyên

I.1. Vị trí, giới hạn, diện tích

I.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - nhân văn

I.3. Đặc điểm địa chất

I.4. Sơ lược lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thuỷ văn và nước dưới đất

Chương II: Điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

II.1. Một số nguyên tắc và khái niệm chung

II.1. Các phân vị địa chất thuỷ văn

II.3. Khái quát về đặc điểm thuỷ hoá và chất lượng nước dưới đất

II.4. Sơ lược về động thái nước dưới đất

Chương III: Đặc điểm đia chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất của từng vùng tự nhiên ở Tây Nguyên

III.1. Một số vấn đề chung

III.2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Kon Hà Nừng

III.3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Pleiku

III.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Buôn Ma Thuật

III.5. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên MĐrăk

III.6. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Đăk Nông

III.7. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Di Linh

III.8. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất cao nguyên Đà Lạt

III.9. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất vùng trũng Kon Tum

III.10. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất vùng trũng và núi sót An Khê

III.11. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất vùng trũng Cheo Reo - Phú Túc

III.12. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất vùng trũng Krông Pắc - Lăk

III.13. Đặc điểm địa chất thuỷ văn và tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Bóc Mòn - Ea Súp

Chương IV: Nước khoáng và nước nóng

IV.1. Khái quát về nước khoáng, nước nóng, chỉ tiêu định danh

IV.2. Đánh giá khái quát tài nguyên nước khoáng, nước nóng khu vực Tây Nguyên

IV.3. Giá trị sử dụng của nước khoáng , nước nóng khu vự Tây Nguyên

Chương V: Hiện trạng và phương hướng điều tra nghiên cứu, khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

V.1. Công tác điều tra địa chất thuỷ văn

V.2. Công tác thăm dò nước dưới đất

V.3 Khai thác, sử dụng nước dưới đất

V.4 Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Kết luận

Văn liệu tham khảo

Tóm tắt tiếng anh