THỨ TRƯỞNG NGUYỄN LINH NGỌC

VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC
TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại buổi đến thăm và làm việc

 

Ngày 07 tháng 07 năm 2011, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất tại trụ sở Trung tâm ở số 6, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Cùng đi với Thứ trưởng có các đồng chí Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính; các chuyên viên của các Vụ Kế hoạch, Tài chính và Khoa học Công nghệ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng tiếp Thứ trưởng với Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và các chuyên viên của Tổng cục.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã nghe đồng chí Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất báo cáo về quá trình phát triển, các hoạt động chuyên môn, các kết quả chính đã đạt được, phương hướng phát triển, các kiến nghị và đề xuất của Trung tâm.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã biểu dương về các kết quả thực hiện của Trung tâm trong thời gian qua và chỉ đạo:

 - Các kiến nghị và đề xuất của Trung tâm là hợp lý và có những nội dung cần phải được nghiên cứu để đưa vào dự thảo các văn bản pháp luật về địa chất và khoáng sản.

 - Tài liệu địa chất khoáng sản là tài sản quý giá của Quốc gia cần được lưu giữ bảo quản lâu dài và an toàn. Đây được coi là tài nguyên quý cần được kkhai thác và dần dần chuyển thành hàng hóa với sự phân cấp quản lý tài liệu.

- Cần đầu tư xây dựng kho lưu trữ hiện đại quản lý tập trung báo cáo địa chất và tài liệu nguyên thuỷ.

- Về công tác cung cấp tài liệu địa chất: cần được đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ công tác quản lý nhà nước và phục vụ cộng đồng. Việc cung cấp tài liệu cần được quản lý tập trung tại Trung tâm.

- Về Thư viện: tài liệu thư viện là tài liệu cấp quốc gia về địa chất khoáng sản nên cần được bổ sung thường xuyên.

- Về công tác đào tao: cần duy trì đào tạo chuyên sâu riêng của ngành địa chất.

- Về thực hiện các dự án, đặc biệt dự án Tin học hoá báo cáo trong Lưu trữ cần phải được đầu tư đầy đủ để sớm hoàn thành đề án có thể chuyển đổi nguồn vốn từ sự nghiệp sang vốn đầu tư phát triển.

- Bên cạnh việc tích cực tham gia các dự án chung của Bộ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, Trung tâm cần đề xuất xây dựng đề án riêng của ngành địa chất khoáng sản để giải quyết các khối lượng thông tin chuyên ngành, chi tiết hiện đại hoá việc bảo quản và cung cấp thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cũng thể hiện sự tin tưởng rằng Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất sẽ tiếp tục phát triển, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi và nhu cầu phát triển của Tổng cục và Bộ để góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển hiện đại hoá đất nước.