PHT HIÖN HO THCH BóT SILUR SíM
ë VïNG PHING PN (TY NAM NHãM Tê YN CHU)

L THANH HùU, Vò XUN LùC

Lin ®on Bn ®å ®Þa chÊt miÒn Bc, NguyÔn Vn Cõ, Long Bin, H Néi

Trong khi tiÕn hnh lé trnh kho st ®Þa chÊt phÇn phÝa TN diÖn tÝch ®Ò n" LËp bn ®å ®Þa chÊt v ®iÒu tra khong sn tû lÖ 1: 50.000 nhãm tê Yn Ch©u", míi ®©y tæ Bn ®å thuéc ®Ò n Yn Ch©u, on ®Þa chÊt 50A, Lin ®on Bn ®å ®Þa chÊt miÒn Bc, lÇn ®Çu tin pht hiÖn ®îc ho thch Bót ® ë T©y Bc Bé. iÓm ho thch cch trô së UBND x Phing Pn khong 100 m vÒ phÝa B, thuéc huyÖn Mai Sn, tØnh Sn La cã to ®é: 210 03' 08" vÜ ®é bc; 1040 03' 26" kinh ®é ®ng; thuéc tê bn ®å F-48-101-C (Bn Cß Nßi).

S bé ®Æc ®iÓm vÕt lé chøa ho thch Bót ®: trn vch ta luy ®êng, ® gèc lé kÐo di 25-30 m, cao 1,2-1,5 m, tõ díi ln gåm (Hnh 1):

- phiÕn sÐt, sÐt - silic ph©n líp 3-5 cm, chñ yÕu l mÇu xm trng, xen Ýt líp ® phiÕn sÐt-silic mu xm ®en, ® bÞ vß uèn, nøt vì, cm vÒ TN víi gãc dèc thay ®æi 30 - 50o.

- phiÕn sÐt-silic chøa vËt chÊt than mu ®en, ph©n líp 3-5 cm, mÆt líp kh phng cã dng s. Trn mÆt ph©n líp ® tm thÊy ho thch Bót ®, bo tån kh tèt, gåm 2 loi: Demirastrites triangulatus (Harkness), Hedrograptus cf. rectangularis (Mc Coy), tuæi Silur sím, Landovery (S1) (do Lng Hång Hîc xc ®Þnh) (nh 1, 2, 3, 4).

Do tríc ®©y cha pht hiÖn ®îc bÊt kú ho thch no trn diÖn tÝch ny, cho nn trong ®o vÏ ®Þa chÊt tû lÖ 1: 500.000, ovjikov. A.E. (1965) ® xÕp cc trÇm tÝch nu trn vo cïng víi trÇm tÝch carbonat chøa ho thch Amphipora sp., tuæi Eifel. Õn giai ®on ®o vÏ ®Þa chÊt tû lÖ 1: 200.000 tê Vn Yn, NguyÔn Xu©n Bao (1969), li xÕp chóng vo cc thnh to Devon khng ph©n chia. Nm 1978 khi hiÖu ®Ýnh lot tê T©y Bc, Phan Cù TiÕn ® chuyÓn cc thnh to ®Ò cËp trn vo hÖ tÇng Pa Ham (O3-D1 ph). Do cc trÇm tÝch ë phÇn phÝa TN nhãm tê Yn Ch©u ph©n bè trn mét ®íi cã chÕ ®é kiÕn to rÊt phøc tp, bÞ xo trén mnh mÏ v rÊt nghÌo vÒ di tÝch hu c, cho nn rÊt khã khn cho viÖc luËn tuæi. ViÖc pht hiÖn ho thch Bót ® ny l bng chøng xc nhËn sù cã mÆt cc thnh to lôc nguyn - silic tuæi Silur ë di TN nhãm tê Yn Ch©u. ©y l ho thch lÇn ®Çu tin pht hiÖn v l mét ti liÖu quý rÊt cã gi trÞ vÒ mÆt khoa häc, gãp phÇn lm sng tá lÞch sö pht triÓn ®Þa chÊt thuéc nhãm tê Yn Ch©u nãi ring v khu vùc T©y Bc Bé nãi chung.

Hnh 1. MÆt ct ®Þa chÊt chøa ho thch ti vÕt lé YC. 2261

Ghi chó:

1- phiÕn sÐt-silic chøa vËt chÊt than mÇu ®en

2- phiÕn sÐt-silic mÇu xm trng xen ® phiÕn sÐt-silic mÇu xm ®en

nh 1, 2. Demirastrites triangulatus (Harkness)

nh 3, 4. Hedrograptus cf. rectangularis (Mc Coy)