PHT HIÖN THN PEGMATOID - NGUYN LIÖU Sø GèM Cã QUY M LíN ë DèC KÎO, PHó THä

Thùc hiÖn kÕ hoch ®iÒu tra ®Þa chÊt khong sn miÒn T©y Bc Bé do Nh níc giao, Lin ®on Þa chÊt T©y Bc ® pht hiÖn th©n khong pegmatoid v ®nh gi tr lîng cÊp C2 , ti nguyn dù bo cã quy m lín ti Dèc KÎo thuéc phm vi hai huyÖn Thanh Ba v H Hßa, tØnh Phó Thä.

Th©n pegmatoid cã dng thÊu kÝnh lín, ®n nghing, nm thoi, cã ni nm ngang, cã bÒ dy thay ®æi ®Õn 28,3 m, kÐo di ®Õn 900 m, réng ®Õn 150 m, ph©n bè gÇn chØnh hîp trong tÇng ® phiÕn v gneis biotit-silimanit-granat thuéc hÖ tÇng Ngßi Chi, lot Sng Hång. Mét phÇn ®ng kÓ cña th©n quÆng lé trn mÆt hoÆc díi líp phñ máng eluvi-deluvi. PhÇn trung t©m cña th©n khong nm díi líp ® phiÕn kÕt tinh víi ®é s©u trung bnh 10-15 m, tèi ®a ®Õn 30 m, thuËn lîi cho khai thc lé thin .

Pegmatoid cã mu trng, trng xm, ht th, cÊu to khèi, ph©n di th, cã thnh phÇn khong vËt gåm felspat kali: 50-70%, plagioclas: 10-30%, thch anh: 20-28%. Pegmatoid nguyn khai cã thnh phÇn oxyt gåm: Na2O: 2,13-4,87%, K2O: 3,53-7,69%, Na2O + K2O: 7,93-11,04%, Na2O/ K2O: 1,3-2,5, Fe2O3: 0,01-0,39%, CaO: 0,1-1,22%, Al2O3: 13,04-15,4 % v SiO2: 68,9-76,46%, cã chÊt lîng tèt cã thÓ lm nguyn liÖu sø gèm.

Th©n pegmatoid ® ®îc ®iÒu tra ®nh gi tr lîng ti nguyn bng 21 cng trnh khai ®o v 13 lç khoan trn nÒn ®Þa hnh tØ lÖ 1:5000. Tr lîng pegmatoid nguyn khai cÊp C2 ® xc ®Þnh ®îc l 3,44 triÖu tÊn, ph©n bè tËp trung. Th©n khong ny cÇn ®îc thm dß ®Ó cã ®ñ ti liÖu cho thiÕt kÕ khai thc.

Ngoi ra, trn cc diÖn tÝch l©n cËn ® pht hiÖn nhiÒu th©n pegmatoid cã kÝch thíc khc nhau v chóng cã kh nng tng ®ng kÓ tr lîng, ti nguyn dù bo cña felspat phôc vô cng nghiÖp sø gèm.