PHT HIÖN MíI CC KHONG CHÊT CNG NGHIÖP (PHOSPHORIT, THAN BïN, FELSPAT, CT THUû TINH) ë CC TØNH QUNG BNH, QUNG TRÞ V THõA THIN HUÕ

Thùc hiÖn ®Ò n ®Þa chÊt "iÒu tra ®nh gi khong chÊt cng nghiÖp (phosphorit, than bïn, felspat, ct thuû tinh, puzolan) trn diÖn tÝch cc tØnh Qung Bnh, Qung TrÞ, Thõa Thin HuÕ" do Bé trëng Bé Cng nghiÖp ph duyÖt ngy 14/12/2000, Lin ®on Þa chÊt Bc Trung Bé ® pht hiÖn lîng ti nguyn ®ng kÓ cña phosphorit, than bïn, felspat, ct thuû tinh, cô thÓ l:

1. Phosphorit ë vïng Trung Ho, Thîng Ho tØnh Qung Bnh: däc hai bn ®êng Hå ChÝ Minh tõ Trung Ho ®Õn Thîng Ho thuéc huyÖn Minh Ho, tØnh Qung Bnh, trong tÇng ® vi cña cc hÖ tÇng Bc Sn v La Kh ® pht hiÖn míi 41 hang, trong ®ã cã 31 hang chøa Phosphorit víi tæng ti nguyn dù bo cÊp P1 ®t 72.000 tÊn quÆng cã hm lîng P2O5 lín hn 12%.

2. Than bïn ë TrÇm Bu, huyÖn Phong iÒn, tØnh Thõa Thin HuÕ: ® pht hiÖn v khoanh ®Þnh 10 di than bïn cã chÊt lîng ®p øng yu cÇu sn xuÊt ph©n vi sinh, cã hm lîng trung bnh cc hîp chÊt å N: 0,44%; å P2O5: 0,057%; å K2O: 0,031%; axit humic: 8,19%; ®é ph©n di: 30.,09%; mïn: 31,69%; pH: 3,7; carbon hu c: 18,32%; Ndt (mg/100g): 13,51; P2O5dt (mg/100g): 10,41%; K2Odt (mg/100g): 3,04; ®é mÆn (mm.ho/cm): 0,21.

Trong than ny ®ng lu ý l cã hm lîng cao cña mïn v axit humic. Trn cc di than mïn, ® xc ®Þnh tr lîng cÊp C2 ®t 1,7 triÖu tÊn v dù bo ti nguyn cÊp P1 ®t 1,8 triÖu tÊn than ít, cã ®iÒu kiÖn khai thc thuËn lîi.

3. Than bïn Gio Quang, Gio Linh, tØnh Qung TrÞ: ® pht hiÖn v khoanh ®Þnh 7 di than bïn cã chÊt lîng tèt, ®p øng yu cÇu sn xuÊt ph©n vi sinh, cã hm lîng trung bnh cc hîp chÊt: 0,11%; nhiÖt lîng: 2518 cal/g. KÕt qu ph©n tÝch cc chØ tiu ph©n bãn: å N: 0,387%; å P2O5: 0,05%; å K2O: 0,041%; Ndt (mg/100g): 4,73; P2O5 dt (mg/100g): 9,18; K2Odt (mg/100g): 1,86; carbon hu c: 18,85%; axit humic: 6,9%; ®é ph©n di: 48,58%; mïn: 31,2%; pH: 3,74%; ®é mÆn (mm.ho/cm): 0,17.

Ti ®©y ® xc ®Þnh tr lîng cÊp C2 ®t 150 000 tÊn than bïn ít cã ®iÒu kiÖn khai thc thuËn lîi.

4. Ct thuû tinh CÇu ThiÒm, tØnh Thõa Thin HuÕ: ® khoanh ®Þnh ®îc 2 di ct thch anh cã bÒ dy cã tr lîng cÊp C2 ®t 8,5 triÖu tÊn v ti nguyn cÊp P1 khong 8,8 triÖu tÊn cã cì ht 0,5 - 0,1 mm ®t 89,27%, cã hm lîng trung bnh cña SiO2: 99,37%, Fe2O3: 0,51%, TiO2: 0,056%, Al2O3: 0,07%, cã chÊt lîng tèt cho cng nghiÖp sn xuÊt thuû tinh.

5. Ct thuû tinh Nam Cöa ViÖt, tØnh Qung TrÞ: ® khoanh ®Þnh ®îc 3 di ct thch anh sch, mu trng cã tr lîng cÊp C2 ®t 5,3 triÖu tÊn, ti nguyn dù bo cÊp P1 khong 7,2 triÖu tÊn, cã cì ht 0,5: 0,1 mm ®t 97,01% cã hm lîng trung bnh cña SiO2: 99,32%, Fe2O3: 0,41%, TiO2: 0,07%, Al2O3: 0,07%, cã chÊt lîng tèt cho cng nghiÖp sn xuÊt thuû tinh.

6. Ct thuû tinh Ba ån, tØnh Qung Bnh: ti vïng Ba ån ® khoanh ®Þnh 4 diÖn tÝch ph©n bè ct thch anh chÊt lîng cao ë Php KÖ, TrÝ Loan v Lng Trnh. Ct cã mu trng, ®é chän läc tèt, cã thnh phÇn ho häc trung bnh: SiO2: 99,43%, Fe2O3: 0,025%, TiO2: 0,0%.

7. Aplit Hång TiÕn, tØnh Thõa Thin HuÕ: ti vïng Hång TiÕn ® pht hiÖn 8 mch aplit ht nhá, mÞn, sng mu. Trong ®ã cã mch kÐo di tíi 1600 m, bÒ dy thay ®æi ®t ®Õn 20m cã thnh phÇn ho häc trung bnh: SiO2: 75,32%, K2O: 4,26%; Na2O: 3,29%; CaO: 0,29%; Fe2O3: 0,51%, Al2O3: 13,18%, TiO2: 0,05%, cã chÊt lîng ®p øng yu cÇu lm xng cho gèm sø.

8. Pegmatit Cù LÉm, Phó Þnh, tØnh Qung Bnh: ti khu vùc Cù LÉm, Phó Þnh trn phÇn ngoi tiÕp xóc cña khèi granit ång Híi ® pht hiÖn 21 mch pegmatit, pegmatoid ht lín ®Õn ht rÊt lín cã chøa Ýt turmalin, muscovit. Thnh phÇn ho häc trung bnh cña 3 th©n pegmatit lín nhÊt l: SiO2: 70,83%, Fe2O3: 0,43%, CaO: 0,51%, K2O: 6,1%; Na2O: 2,98%; Al2O3: 15,79%. Ti 3 th©n pegmatit lín nhÊt ® xc ®Þnh 500.000 tÊn pegmatit nguyn khai cÊp C2 v dù bo ti nguyn khong 1,0 triÖu tÊn cÊp P1.

Cc pht hiÖn míi ny ® gãp phÇn tÝch cùc vo viÖc chuÈn bÞ c së nguyn liÖu khong ®Ó pht triÓn cng nghiÖp khai thc v chÕ biÕn khong sn ë ba tØnh Qung Bnh, Qung TrÞ, Thõa Thin HuÕ. ång thêi ® lm râ hn cc tiÒn ®Ò, dÊu hiÖu ®Ó tm kiÕm pht hiÖn cc khong sn tng tù trong vïng.