PHT HIÖN MíI HO THCH éNG VËT V THùC VËT TRONG HÖ TÇNG MU á ë YN CHU, SN LA

L THANH HùU, Vò XUN LùC

on 50A, Lin ®on BC MiÒn Bc, Gia L©m, H Néi

Tãm tt: Cc trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á tuæi Creta muén miÒn T©y Bc Bé nãi ring, v ë ng Nam nãi chung, hnh thnh trong chÕ ®é khÝ hËu kh nãng lin quan ®Õn cc thnh to evaporit, thÕ giíi sinh vËt kÐm pht triÓn, Ýt ®Ó li cc di tÝch ho thch, do vËy rÊt khã khn cho viÖc ®Þnh tuæi. Trong mïa thùc ®Þa thø nhÊt cña ®Ò n "LËp bn ®å ®Þa chÊt v ®iÒu tra khong sn nhãm tê Yn Ch©u, tû lÖ 1:50.000", lÇn ®Çu tin ® pht hiÖn ®îc 3 ®iÓm ho thch ®éng vËt v thùc vËt trong cc trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á ë vïng Yn Ch©u, gióp cho viÖc ®Þnh tuæi cña chóng mét cch cã c së chc chn.

Trong cng trnh ®o vÏ ®Þa chÊt tû lÖ 1:200.000 tê Vn Yn, cc trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á ®îc NguyÔn Xu©n Bao, 1969 xc lËp l "®iÖp Yn Ch©u" víi tuæi gi ®Þnh Creta muén (K2 yc?). Do khng pht hiÖn ®îc bÊt kú loi ho thch no, ng ® lin hÖ "®iÖp" ny víi cc trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á chøa thch cao, muèi má ë Mêng Pha Lan (Lo) v Mô Gi (H TÜnh) cã ho thch xng Khñng long, sä rïa, c sÊu v cc dng Ch©n ru níc lî cã tuæi Creta muén, ®ång thêi lin hÖ víi cc líp mu ®á chøa mét sè Ýt di tÝch ho thch thùc vËt (Kainophyta), ®éng vËt Ch©n ru (Unio) ë vïng Pu Sam Cap (Lai Ch©u), do Bïi Phó Mü v cc tc gi khc cña ®on 20E pht hiÖn (1964), dùa vo ®ã còng xÕp cc trÇm tÝch mu ®á ë Yn Ch©u vo Creta thîng. Çu nm 2002 on Þa chÊt 50A tiÕn hnh ®o vÏ ®Þa chÊt nhãm tê Yn Ch©u tû lÖ 1:50.000 ® pht hiÖn ®îc 1 ®iÓm ho thch thùc vËt v 2 ®iÓm ho thch ®éng vËt trong trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á ë ngay vïng Yn Ch©u. Bi bo ny thng bo cc pht hiÖn míi kÓ trn.

Theo ti liÖu ®o vÏ ®Þa chÊt cña on 50A, ë vïng Yn Ch©u cc trÇm tÝch lôc ®Þa mu ®á hÖ tÇng Yn Ch©u cã bÒ dy khong 1500 m ®îc chia lm 2 phÇn.

- PhÇn díi (K2 yc1): chñ yÕu l cc trÇm tÝch ht th, tõ díi ln gåm 4 tËp:

TËp 1: Lãt ®y hÖ tÇng Yn Ch©u, cã thnh phÇn khng thuÇn nhÊt, nhiÒu ni l cc líp dm-tng-cuéi kÕt vi, mét sè ni l cuéi kÕt ®a khong nm phñ khng chØnh hîp trn cc thnh to cæ hn nh: hÖ tÇng Vin Nam (T1 vn), hÖ tÇng ång Giao (T2a ®g), hÖ tÇng Suèi Bng (T3n-r sb). Xen trong chóng l cc líp kÑp ct kÕt ht võa ®Õn th, thêng cã cÊu to ph©n líp xin, bét kÕt, ct sn kÕt mu n©u ®á. Dy 50-140 m.

TËp 2: HÖ xen kÏ gia bét kÕt, ct bét kÕt v sÐt bét kÕt giu vi mu n©u ®á, ph©n líp máng ®Õn trung bnh, xen thÊu kÝnh máng cuéi kÕt ®a khong. Trong bét kÕt míi tm ®îc di tÝch ho thch ®éng vËt Ch©n ru níc ngät Fulpioides sp., tuæi Creta muén. Dy 40-160 m.

TËp 3: Cuéi kÕt ®a khong ph©n líp khng ®Òu, cã líp dy 10-30 cm, cã líp trn 1 m, cã ni 5-6 m hoÆc dng khèi khng râ líp, xen cc líp hoÆc thÊu kÝnh ct kÕt, ct bét kÕt, bét kÕt chøa vi mu n©u ®á. Dy 45-220 m.

 

TËp 4: HÖ xen kÏ gia bét kÕt, ct bét kÕt, ct kÕt ht võa ®Õn nhá, ph©n líp máng ®Õn trung bnh, mu n©u ®á, xen Ýt líp hoÆc thÊu kÝnh ct kÕt chøa sn, sái, cuéi, kÝch thíc nhá, mËt ®é tha, ®i ni gÆp thÊu kÝnh máng cuéi kÕt ®a khong. Dy 50-240 m.

BÒ dy cña phÇn díi khong 140-760 m.

- PhÇn trn (K2 yc2): Æc trng l cc trÇm tÝch ht mÞn. Thnh phÇn chñ yÕu gåm bét kÕt, ct bét kÕt, sÐt bét kÕt xen kÏ nhau, ph©n líp máng ®Õn trung bnh, mu n©u ®á víi Ýt líp ct kÕt ht nhá ®Õn mÞn, thêng cã cÊu to di mê song song, mét sè ni cã cÊu to vÕt gîn sãng hoÆc ph©n líp xin ®n gin, nhiÒu ni gÆp phong ho bãc vá dng cÇu. PhÇn díi cã xen Ýt thÊu kÝnh máng cuéi kÕt ®a khong, sn kÕt. Trong bét kÕt, ct bét kÕt phÇn díi cã chøa di tÝch ho thch thùc vËt bo tån kh tèt. Theo xc ®Þnh s bé ban ®Çu (qua nh chôp) cña chuyn gia níc Anh th ®©y l dng thùc vËt Ht kÝn (Angiospermae) cã tuæi Creta; ë phÇn trn, trong bét kÕt míi tm ®îc di tÝch ho thch èc níc ngät Helix sp. cã khong tuæi tõ Creta ®Õn ngy nay. Ngoi ra, ë nhiÒu ni trong phÇn trn hÖ tÇng Yn Ch©u cßn gÆp cc líp thch cao thø sinh dy mét vi mm ®Õn 5-7 cm dng thÊu kÝnh ph©n bè theo mÆt líp hoÆc ct chÐo mÆt líp cña ®. BÒ dy cña phÇn trn: 540-750 m.

Qua cc ti liÖu ë trn cã thÓ cã cc nhËn xÐt sau:

1- Cc ti liÖu thu thËp tríc ®©y thêng ®a ®Õn nhËn xÐt l ë hÖ tÇng Yn Ch©u cã hai møc cuéi kÕt: tËp cuéi kÕt c së chøa ht cuéi ct kÕt v tËp cuéi kÕt ë mi chøa ht cuéi chñ yÕu l ® vi. Nhng theo ti liÖu ®o vÏ chi tiÕt cña chóng ti, ë tËp cuéi kÕt c së nhiÒu ni gÆp cc dm, tng v cuéi l ® vi, nhÊt l ë nhng chç hÖ tÇng Yn Ch©u phñ khng chØnh hîp trn ® vi ång Giao tuæi Anisi.

2- MÆt ct cña hÖ tÇng Yn Ch©u ë vïng Yn Ch©u, nh m t bn trn khng cã tËp cuéi kÕt mi. Theo ti liÖu cña Bïi Cng Ho ®o vÏ nhãm tê Quúnh Nhai, ë vïng ®ã cã mÆt c hai tËp cuéi kÕt c së v cuéi kÕt mi víi ht cuéi chñ yÕu l ® vi.

3- Ho thch ®éng vËt míi thu thËp ®îc bo tån xÊu, nhng ho thch thùc vËt bo tån rÊt tèt. RÊt tiÕc l dùa trn nh, cc chuyn gia ngêi Anh cho l khng quan st ®îc hÖ thèng g©n bËc 3 nn khng cho ®îc kÕt qu xc ®Þnh chÝnh xc hn. Chóng ti ®ang tm cch khc phôc sao cho cã ®îc mét kÕt qu xc ®Þnh râ rng hn,

VN LIÖU

1. ovjikov A. E. (Chñ bin), 1965. Þa chÊt miÒn Bc ViÖt Nam. Tæng côc Þa chÊt. H Néi.

2. NguyÔn Xu©n Bao, 1970. Ti liÖu míi vÒ cÊu tróc ®Þa chÊt vïng Vn Yn. Þa chÊt, 91-92 : 63-67. H Néi.