PHT HIÖN VI TUæI DEVON ë KON TUM, NAM VIÖT NAM

TH©N øC DUYÖN

on Þa chÊt III, Lin ®on BC miÒn Nam

vi Devon ® ®îc cc nh ®Þa chÊt thuéc Lin ®on Bn ®å ®Þa chÊt miÒn Nam lÇn ®Çu pht hiÖn trong qu trnh ®o vÏ bn ®å ®Þa chÊt v ®iÒu tra khong sn tû lÖ 1: 50.000 nhãm tê Kon Tum. Chóng lé ra thnh mét di hÑp, cã cÊu tróc mét phøc nÕp lâm trôc TB N, di khong 6 km, réng khong 3 km.

VÒ ®Þa tÇng mÆt ct chøa ® vi cã thÓ ph©n ra 2 phÇn:

PhÇn díi: gåm cc trÇm tÝch lôc nguyn nh ct kÕt, ct sn kÕt, ct sn cuéi kÕt, chuyÓn ln bét kÕt, sÐt bét kÕt. Díi cïng cña phÇn ny l líp cuéi sn c së phñ bÊt chØnh hîp ln trn granodiorit phøc hÖ Dyn Bnh (Gdi/S db) cã tuæi K/Ar l 287; 418; 398 triÖu nm (NguyÔn Xu©n Bao, TrÇn Vn TrÞ, Faure). PhÇn díi dy khong 150 m.

PhÇn trn: gåm cc trÇm tÝch carbonat víi dolomit xen cc líp ® phiÕn sÐt vi, ® phiÕn sÐt sericit, sÐt bét kÕt. MÆt ct chi tiÕt phÇn ny nh sau:

- phiÕn talc, dy 0,7 m.

- vi dolomit mÇu xm trng (mét sè kÕt qu ph©n tÝch ban ®Çu cho CaO = 29,03-30,13%; MgO = 17,47-19,56%) to thnh 2 líp dy 22 m v 42 m, xen víi sÐt bét kÕt, ® phiÕn sÐt talc, ® phiÕn sÐt sericit.

- vi mu xm ®en, xm nht (mét sè kÕt qu ph©n tÝch ban ®Çu cho CaO = 44,22-52,97%; MgO = 0,52-4,19% to thnh 2 líp dy 13 m v 35 m, xen víi cc líp sÐt bét kÕt.

- SÐt vi mÇu ®en cã vËt liÖu than, nm xen víi ® phiÕn sericit, ® phiÕn sÐt bét kÕt.

Trong ® vi mu xm ®en cã ho thch To, HuÖ biÓn, San h. Mét dng trong tËp hîp San h ® ®îc nh cæ sinh GS. TSKH Tèng Duy Thanh xc ®Þnh l: Squameofavosites aff. spongiosus Dubatolov tuæi Devon sím (D1).

Cc tËp ® vi trong phÇn ny cha bÞ biÕn chÊt. ChiÒu dy phÇn trn khong 400 m.

Tæng chiÒu dy mÆt ct khong 550 m.

©y l mét mÆt ct cha tõng ®îc m t trong cc cng trnh nghin cøu, tc gi ®Ò nghÞ xc lËp mét ph©n vÞ ®Þa tÇng míi: hÖ tÇng C Brei tuæi Devon sím - gia (?) (D1-2 (?) cb).

Cng viÖc nghin cøu v ®nh gi triÓn väng, kh nng sö dông cng nghiÖp cña cc tËp ® vi nu trn ®ang ®îc tiÕp tôc.