ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

TẬP II. CÁC THÀNH TẠO MAGMA

 

LỜI NÓI ĐẦU

I. NHỊP LỚN MAGMA ARKEI - PROTEROZOI SỚM.

A. Nhịp lớn magma Arkei

Các thành tạo xâm nhập Arkei

Phức hệ Kon Kbang

Phức hệ Sông Ba

Phức hệ Plei Manko

B. Nhịp lớn magma Proterozoi sớm

Các thành tạo Proterozoi sớm

Phức hệ Bảo Hà

Phức hệ Ca Vịnh

Phức hệ Sông Re

II. NHỊP LỚN MAGMA PROTEROZOI MUỘN (TRƯỚC SINI)

Các thành tạo xâm nhập  Proterozoi muộn

Phức hệ Posen

Phức hệ Chu Lai - Ba Tơ

Phức hệ Xóm Giấu

Phức hệ Mường Hum

III. NHỊP LỚN MAGMA PLEOZOI SỚM - GIỮA

A. Nhịp magma Paleozoi sớm

Các thành tạo núi lửa Paleozoi sớm

Các thành tạo núi lửa trong điệp Sông Mã

Các điệp núi lửa trong hệ tầng A Vương

Các thành tạo xâm nhập Paleozoi sớm

Phức hệ Núi Nưa

Phức hệ Hiệp Đức

Phức hệ Bó Xinh

Phức hệ Chiềng Khương

B. Nhịp magma Paleozoi sớm - giữa (trước Đevon)

Các thành tạo núi lửa Paleozoi sớm - giữa

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Long Đại và Sông Cả

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Nam Du

Các thành tạo xâm nhập Paleozoi sớm - giữa

Phức hệ Sông Chảy

Phức hệ Đại Lộc

C. Nhịp magma Paleozoi giữa (trước Carbon)

Các thành tạo núi lửa Paleozoi giữa

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Pia Phương

Các thành tạo xâm nhập Paleozoi giữa

Phức hệ Ngân Sơn

Phức hệ Mường Lát

Phức hệ Trường Sơn

Phức hệ Phia Ma

IV. NHỊP LỚN MAGMA PALEOZOI MUỘN - MESOZOI SỚM

A. Nhịp magma Paleozoi muộn

Các thành tạo núi lửa Paleozoi muộn

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Đắc Lin

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Cẩm Thuỷ

Các thành tạo xâm nhập Paleozoi muộn

Phức hệ Ba Vì

Phức hệ Cao Bằng

Phức hệ Điện Biên

Phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn

B. Nhịp Magma Trias sớm - giữa

Các thành tạo Trias sớm - giữa

Các thành tạo núi lửa trong điệp Cò Nòi

Các thành tạo núi lửa trong điệp Sông Hiến

Các thành tạo núi lửa trong điệp Đồng Trầu

Các thành tạo núi lửa trong điệp Măng Giang

Các thành tạo xâm nhập Trias sớm - giữa

Phức hệ Núi Điệng

Phức hệ Sông Mã

Phức hệ Vân Canh

C. Nhịp magma Trias muộn (trước Nori)

Các thành tạo núi lửa Trias muộn

Các thành tạo núi lửa trong điệp Mường Trai

Các thành tạo xâm nhập Trias muộn

Phức hệ Núi Chúa

Phức hệ Phia Bioc

Phức hệ Hải Vân

V. NHỊP LỚN MAGMA MESOZOI MUỘN - KAINOZOI SỚM

Các thành tạo núi lửa Mesozoi muộn - Kainozoi sớm

Các thành tạo núi lửa trong phức hệ Tú Lệ

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Đèo Bảo Lộc

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Đơn Dương

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Pu Tra

Các thành tạo xâm nhập Mesozoi muộn - Kainozoi sớm

Phức hệ Ankroet - Định Quán

Phức hệ Đèo Cả

Phức hệ Phu Sa Phìn

Phức hệ Pia Oăc

Phức hệ Yê Yên Sun

Phức hệ Bản Chiềng

Phức hệ Chợ Đồn

Phức hệ Pu Sam Cap

VI. NHỊP LỚN MAGMA KAINOZOI MUỘN

Các thành tạo núi lửa Kainozoi muộn

Các thành tạo bazan Kainozoi

Các thành tạo magma xâm nhập Kainozoi muộn

Phức hệ Phước Thiện

MỘT SỐ KẾT LUẬN CHỦ YẾU VỀ HOẠT ĐỘNG MAGMA Ở VIỆT NAM

Bảng 1. Thành phần hoá học các đá magma

Tài liệu tham khảo