NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Lời nói đầu

Chương I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

I. Khái quát về vùng nghiên cứu

II. Những yếu tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng tới nước dưới đất

III. Lịch sử nghiên cứu

Chương II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

I. Đặc điểm các tầng chứa nước

1. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen

2. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trung - thượng

3. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen hạ

4. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen

5. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Miocen thượng

6. Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng các thành tạo bazan Đệ tứ

7. Tầng chứa nước khe nứt các đá móng trước Kainozoi

II. Phân vùng Địa chất thuỷ văn

Chương III. TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất ở đồng bằng Nam Bộ

II. Kết quả xác định trữ lượng tiềm năng và môđun khai thác của các vùng trong đồng bằng

1. Vùng Đông Nam Bộ

2. Vùng Đồng Tháp Mười

3. Vùng giữa hai sông

4. Vùng tứ giác Long Xuyên

5. Vùng bán đảo Cà Mau

III. Kết quả đánh giá trữ lượng khai thác bằng phương pháp mô h́nh

IV. Đánh giá hiện trạng cấp nước ở đồng bằng Nam bộ

Chương IV. ĐÁNH GIÁ T̀NH TRẠNG Ô NHIỄM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Hiện trạng ô nhiễm những nguồn nước dưới đất

II. Đánh giá tác động tích cực và các yếu tố gây ô nhiễm khi tiến h́nh điều tra khai thác

III. Tác động của tài nguyên nước dưới đất tới môi trường sống

Chương V. ĐIỀU TRA, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Quy hoạch điều tra địa chất thuỷ văn

II. Khả năng khai thác và sử dụng hợp lư nước dưới đất

III. Bảo vệ và quản lư tài nguyên nước dưới đất

Kết luận

Văn liệu tham khảo

Tóm tắt tiếng Anh (English Sumary)

Danh sách các bản vẽ - List of figures