ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

 

Lời nói đầu

Đặc điểm địa lý tự nhiên Việt Nam: Địa hình và thuỷ văn

I. Đặc điểm chung về địa hình Việt Nam

II. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

III. Đặc điểm thuỷ văn Việt Nam

Lịch sử nghiên cứu địa chất

 

PHẦN I. ĐỊA TẦNG

MỞ ĐẦU

TIỀN CAMBRI

GIỚI ARKÊI

GIỚI PROTEROZOI

Phụ giới Proterozoi hạ

Phụ giới Proterozoi thượng

Phụ giới Proterozoi thượng - Hệ Cambri, thống thượng

TỔNG QUAN VỀ ĐỊA TẦNG TIỀN CAMBRI

GIỚI PALEOZOI

HỆ CAMBRI - HỆ ORĐOVIC, THỐNG HẠ

Miền bắc Bắc bộ

Hệ Cambri

Hệ Cambri - Thống thượng

Hệ Cambri, thống thượng  - hệ Orđovic, thống hạ

Hệ Orđovic, thống hạ

Miền tây Bắc bộ

Hệ Cambri

Hệ Cambri - Thống thượng

Hệ Cambri, thống thượng  - hệ Orđovic, thống hạ

Hệ Orđovic, thống hạ

Miền bắc Trung bộ

Hệ Cambri, thống thượng  - hệ Orđovic, thống hạ

Tổng quan về hệ Cambri - Hệ Orđovic, thống hạ

HỆ ORĐOVIC - HỆ SILUR

Miền đông bắc Bắc bộ

Hệ Silur thống thượng - hệ Đevon, thống hạ

Miền bắc Bắc bộ

Hệ Orđovic

Hệ Orđovic - Hệ Silur

Hệ Silur thống thượng - hệ Đevon, thống hạ

Miền tây Bắc bộ

Hệ Orđovic, thống thượng - Hệ Silur

Hệ Silur thống thượng - hệ Đevon, thống hạ

Hệ Orđovic, thống thượng - Hệ Đevon, thống hạ

Giới Paleozoi, các phụ giới hạ - trung

Miền bắc Trung bộ

Hệ Orđovic - Silur

Hệ Silur thống thượng - hệ Silur

Hệ Orđovic, thống thượng - Hệ Đevon, thống hạ

Miền Nam bộ

Giới Paleozoi, các phụ giới hạ - trung

Tổng quan về hệ Orđovic - Hệ Silur

HỆ ĐEVON

Miền đông Bắc bộ

Hệ Đevon, thống hạ

Hệ Đevon, các thống hạ - trung

Hệ Đevon, thống trung

Miền bắc Bắc bộ

Hệ Đevon, thống hạ

Hệ Đevon, thống trung

Hệ Đevon, thống trung

Miền tây Bắc bộ

Hệ Đevon, thống hạ

Hệ Đevon, thống trung

Hệ Đevon, thống hạ - trung

Hệ Đevon, thống thượng

Miền bắc Trung bộ

Hệ Đevon, thống hạ

Hệ Đevon, các thống hạ - trung

Hệ Đevon, thống trung

Hệ Đevon, các thống trung - thượng

Hệ Đevon, thống thượng

Tổng quan về hệ Đevon

HỆ CARBON - HỆ PERMI

Miền đông Bắc bộ

Hệ Carbon - thống hạ

Hệ Carbon - hệ Permi

Hệ Permi, thống thượng

Miền bắc Bắc bộ

Hệ Carbon - Permi

Hệ Permi, thống thượng

Miền tây Bắc bộ

Hệ Carbon

Hệ Carbon - Hệ Permi

Hệ Carbon, thống thượng - Hệ Permi

Hệ Permi, thống thượng

Hệ Permi, thống thượng - Hệ Trias, thống hạ

Hệ Carbon, thống thượng - Hệ Permi, thống hạ

Miền bắc Trung bộ

Hệ Carbon, thống hạ

Hệ Carbon - Hệ Permi, thống hạ

Hệ Permi, thống thượng

Miền nam Trung bộ và Nam bộ

Hệ Carbon, thống thượng - Hệ Permi, thống hạ

Hệ Permi

Hệ Permi, thống thượng

Tổng quan về hệ Carbon - Permi

GIỚI MESOZOI

HỆ TRIAS

Vùng đông Bắc bộ và bắc Bắc bộ

Hệ Trias, thống hạ

Hệ Trias, các thống hạ - trung

Hệ Trias, thống trung

Hệ Trias, thống thượng

Miền tây bắc Bắc bộ

Hệ Trias, thống hạ

Hệ Trias, thống trung

Hệ Trias, thống thượng - trung

Hệ Trias, thống thượng

Miền bắc Trung bộ

Hệ Trias, thống trung

Hệ Trias, thống thượng

Miền nam Trung bộ và Nam bộ

Hệ Trias, thống hạ

Hệ Trias, thống trung

Miền cực tây bắc bộ

Hệ Trias, các thống thượng - trung

Hệ Trias, thống thượng

Tổng quan về hệ Trias

HỆ JURA - HỆ KRETA

Miền đông và bắc Bắc bộ

Hệ Jura, các thống hạ - trung

Hệ Jura, thống thượng - Hệ Creta, thống hạ

Hệ Kreta

Miền tây Bắc bộ

Hệ Jura, các thống hạ - trung

Hệ Jura, thống thượng - Hệ Kreta

Hệ Jura, thống thượng - Hệ Kreta, thống hạ

Hệ Kreta

Hệ Kreta, thống thượng

Miền bắc Trung bộ

Hệ Jura, các thống hạ - trung

Hệ Jura, thống thượng - hệ Kreta, thống hạ

Hệ Kreta

Miền nam Trung bộ và Nam bộ

Hệ Jura, các thống h - trung

Hệ Jura, thống thượng - Hệ Kreta, thống hạ

Hệ Kreta, thống thượng

Miền cực tây Bắc bộ

Hệ Jura, các thống hạ - trung

Các trầm tích Jura không xác định

Hệ Kreta không phân chia

Tổng quan về hệ Jura - Kreta

GIỚI KAINOZOI

HỆ PALEOGEN - HỆ NEOGEN

Miền đông Bắc bộ

Hệ Paleogen, thống Eocen

Hệ Paleogen, thống Oliocen

Hệ Neogen, thống Miocen

Hệ Neogen, thống Pliocen

Miền bắc Bắc bộ

Hệ Neogen, thống Miocen

Hệ Neogen, thống Pliocen

Miền tây Bắc bộ

Hệ Paleogen

Hệ Neogen

Miền bắc Trung bộ

Hệ Neogen

Miền KonTum

Hệ Neogen

Hệ Neogen, thống Pliocen

Miền nam Trung bộ và Nam bộ

Hệ Paleogen, thống Eocen

Hệ Paleogen, thống Oliocen

Hệ Neogen, thống Miocen

Hệ Neogen, thống Pliocen

Hệ Neogen không phân chia

Tổng quan về hệ Paleogen và hệ Neogen

HỆ ĐỆ TỨ

Đoạn Móng Cái - Đèo Ngang

Hệ Neogen - Hệ Đệ Tứ

Hệ Đệ Tứ

Đoạn Đèo Ngang - Vũng Tàu và hải đảo

Hệ Neogen - Hệ Đệ Tứ

Hệ Đệ Tứ

Đoạn Vũng Tàu, Hà Tiên

Hệ Neogen - Hệ Đệ Tứ

Hệ Đệ Tứ

Vùng núi

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN CHIA ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ Ở VIỆT NAM

VĂN LIỆU CHÍNH