BÀN VỀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT NƯỚC MỎ NGÀNH THAN VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN CHI1, NGUYỄN ANH TUẤN2

1Viện KHCN Mỏ-Vinacomin;  2Sở TNMT Quảng Ninh

 

Tóm tắt: Muốn khai thác nhiều than phải đánh giá được phần tĩnh (cấu trúc địa chất, trữ lượng than). Muốn khai thác an toàn phải đánh giá được phần động (sự thay đổi khả năng dẫn, chứa nước, các nguồn nước chảy vào mỏ do khai thác than tạo ra). Khi đầu tư đánh giá phần động nhỏ hơn đánh giá phần tĩnh th́ sự cố do nước mỏ gây ra sẽ gia tăng.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)