XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ
DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LƯ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHU QUỐC KHÁNH, LẠI MẠNH GIÀU, PHAN MINH TUẤN,
LÊ THANH HẢI, ĐẶNG VĂN HẬU, PHÙNG ĐỨC MẠNH

Liên đoàn Vật lư Địa chất, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Việc lưu giữ và khả năng tham khảo, khai thác, sử dụng tài liệu địa vật lư khu vực c̣n nhiều bất cập và hạn chế. Bài báo này đề cập tới việc xây dựng hệ thống chuẩn chung của cơ sở dữ liệu địa vật lư khu vực về các tiêu chí: tiêu chuẩn định dạng tài liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu, cấu trúc hệ thống tài liệu lưu giữ, … và khuôn dạng tài liệu lưu giữ. Đồng thời, thành lập sáu chương tŕnh quản lư cơ sở dữ liệu tài liệu địa vật lư khu vực.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)