CÁC KIỂU KHOÁNG HÓA CH̀-KẼM HUỔI PAO, CO GI SAN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐÁ MAGMA VƠNG TÚ LỆ

NGUYỄN VĂN NIỆM, MAI TRỌNG TÚ, NGUYỄN VĂN HỌC,
ĐỖ ĐỨC NGUYÊN, ĐOÀN THỊ NGỌC HUYỀN

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Km 9, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt: Quặng ch́-kẽm Huổi Pao và Co Gi San có những đặc điểm riêng biệt, gồm 2 kiểu khoáng hóa: 1. Sulfur đa kim - bạc chứa vàng gặp ở Huổi Pao; 2. Sulfur đa kim - bạc, đồng, cobalt, nickel ở Co Gi San.

Hai kiểu khoáng trên liên quan chặt chẽ với các đá magma. Về không gian, quặng ch́-kẽm luôn phân bố trong các thành tạo rhyolit, rhyotrachyt, trachyt (phức hệ Tú Lệ và Ng̣i Thia) và gần các khối granit, granosyenit của phức hệ Phu Sa Ph́n, gabbro của phức hệ Nậm Chiến. Về quan hệ nguồn gốc có 2 giả thuyết: dung dịch quặng và dung thể magma cùng nguồn, nhưng dung dịch quặng được tách ra ở giai đoạn sau; quặng được sinh ra từ thành tạo granit, granosyenit của phức hệ Phu Sa Ph́n, gabbro của phức hệ Nậm Chiến ở giai đoạn đầu (tuổi J) và giai đoạn cuối (tuổi 19 Tr.n.) có nguồn sinh từ các phức hệ núi lửa (phức hệ Tú Lệ) và á xâm nhập (phức hệ Ng̣i Thia).

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa hóa - khoáng vật tạo quặng của các kiểu khoáng, đă xác định được mức độ bóc ṃn thân quặng ch́-kẽm Huổi Pao thấp, bộ nguyên tố chỉ thị cho công tác t́m kiếm gồm: Pb-Zn-Sb-Ag-Cd (W).

 

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)