ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO VÀ NGUỒN GỐC QUẶNG HÓA

TỤ KHOÁNG MOLYBDEN Ô QUƯ HỒ, SA PA, LÀO CAI

 

TRẦN MỸ DŨNG1, NGUYỄN QUANG LUẬT1, ĐÀO THÁI BẮC2,
LÊ XUÂN TRƯỜNG1, LƯU CÔNG TRÍ1, NGÔ XUÂN ĐẮC1

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

2 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

 

Tóm tắt: Tụ khoáng molybden Ô Quư Hồ nằm ở ŕa tây á địa khu Phan Si Pan. Khoáng hóa molybden chủ yếu ở dạng ổ, xâm tán trong các mạch thạch anh hoặc trong granit porphyr. Kết quả phân tích bao thể khí-lỏng cho thấy quặng hóa có nhiệt độ thành tạo trung b́nh đến cao (167 đến 400oC), độ muối thấp (5,2 đến 16,2% NaCl), mật độ dung dịch khá cao (0,64 đến 0,86 g/cm3), độ sâu tạo quặng trung b́nh (1,8 đến 3,3 km). Giá trị hợp phần đồng vị S, Pb cho thấy quặng hóa molybden có nguồn gốc liên quan chặt chẽ với các thể granit porphyr có tuổi thành tạo từ 35 đến 40 Tr.n. phân bố rộng răi trên á địa khu Phan Si Pan, mang đặc trưng cho kiểu mỏ molyden mạng mạch.

 


 

                        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)