HIỆU QUẢ CỦA TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LƯ PHÁT HIỆN BỔ SUNG DẢI QUẶNG SẮT, CH̀-KẼM VÀ WOLFRAM Ở THƯỢNG GIÁP, VÙNG TUYÊN QUANG - BẮC CẠN

PHAN MINH TUẤN, LẠI MẠNH GIÀU, LÊ THANH HẢI

CHU QUỐC KHÁNH, ĐẶNG VĂN HẬU

Liên đoàn Vật lư Địa chất, Km 9, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Trên cơ sở các dị thường từ hàng không vùng Thượng Giáp, sau khi áp dụng tổ hợp phương pháp địa vật lư thích hợp, đă chính xác hóa 6 cụm dị thường   bay đo từ đă phát hiện và bổ sung 9 cụm dị thường mới. Tiếp tục đo vẽ địa vật lư chi tiết các cụm dị thường đă khẳng định rơ vị trí không gian của các dải quặng hóa gây dị thường. Phối hợp với công tác t́m kiếm địa chất, đă  khoan khai đào, lấy và phân tích mẫu quặng. Kết quả cho phép ghi nhận bổ sung mới các dải quặng sắt, ch́-kẽm và wolfram ở Thượng Giáp, vùng  Tuyên Quang - Bắc Cạn.

 


                    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)