LỰA CHỌN TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LƯ HỢP LƯ XÁC ĐỊNH CÁC THÂN QUẶNG GỐC MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC NỘI SINH, NGUỒN GỐC LIÊN QUAN VỚI MAGMA VÀ BIẾN CHẤT TRONG ĐO VẼ  ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000

PHÙNG THẾ LỄ

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc sử dụng tổ hợp phương pháp địa vật lư để t́m kiếm, xác định các thân quặng gốc trong công tác đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 được tiến hành chủ yếu trên các diện tích điều tra chi tiết khoáng sản. Trong các diện tích này, tài liệu địa chất cho thấy có triển vọng khoáng sản và bước đầu xác định được đặc điểm của quặng và đá vây quanh; do đó, có cơ sở để lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật lư tối ưu ứng dụng t́m kiếm các thân quặng có hiệu quả.

Từ kết quả xử lư tổng hợp tài liệu địa vật lư - địa chất trong các đề án đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 được tiến hành từ năm 2000 đến nay, kết hợp với kết quả nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp địa vật lư hiện đại, bài viết này giới thiệu một số tổ hợp phương pháp địa vật lư hợp lư được sử dụng để xác định các thân quặng gốc nguồn gốc nội sinh, nguồn gốc liên quan với magma và biến chất trong công tác đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

 


                    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)