ĐẶC ĐIỂM TAI BIẾN ĐỊA CHẤT DỌC SÔNG ĐÀ ĐOẠN TỪ H̉A B̀NH ĐẾN VIỆT TR̀ LIÊN QUAN
VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI

NGUYỄN XUÂN NAM1, HẠ VĂN HẢI2, HẠ QUANG HƯNG2

1Viện Khoa học  Địa chất và Khoáng sản, Km 9, đường Nguyễn Trăi,  Hà Nội
2Trường Đại học Mỏ -  Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm,  Hà Nội.

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, nhiều hiện tượng tai biến địa chất xảy ra tại khu vực từ Ḥa B́nh tới Việt Tŕ như: xói lở bờ sông, nứt vỡ đê lặp đi lặp lại tại một số điểm, nứt và sụt lún đất. Các hiện tượng này chưa giải thích được, nên chưa có biện pháp khắc phục hợp lư. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu mới, các tác giả đă đề cập đến các tai biến địa chất nội sinh (nứt, sụt đất, trượt đất, động đất), ngoại sinh (xói lở) ở một số địa điểm cụ thể, như đồi Ông Tượng (thị xă Ḥa B́nh), xă Phong Vân (huyện Ba V́), xă Tân Đức, Minh Đạo (Việt Tŕ) và giải thích mối quan hệ của các hiện tượng này với hoạt động hiện đại của đới đứt găy á kinh tuyến kéo dài không liên tục đi qua vùng nghiên cứu.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)