HIỆN TRẠNG MỘT SỐ DẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
TRÊN ĐỊA BÀN PHÍA TÂY HÀ NỘI (THUỘC HÀ TÂY CŨ)

ĐÀO VĂN THỊNH, HỒ VƯƠNG BÍNH, PHAN XUÂN THẮNG, ĐINH VĂN PHÚ,

TRẦN QUỐC TUẤN, TRẦN NGỌC KHÔI, PHẠM VĂN HÙNG

Viện Địa chất và Môi trường, Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6, Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội.

            Tóm tắt: Qua kết quả khảo sát, luận giải ảnh viễn thám và tham khảo một số tài liệu khác, tập thể tác giả đă ghi nhận hiện trạng 5 dạng tai biến địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ, cụ thể như sau: tai biến trượt đất xảy ra tại 7 vị trí; tai biến sụt lún đất do hiện tượng karst xảy ra tại 2 vị trí; 36 vị trí bờ sông bị xói lở; tai biến xói ṃn bề mặt xảy ra tại 5 vị trí và tai biến xói ṃn xẻ rănh xảy ra tại 4 vị trí. Thông qua việc phân tích các yếu tố liên quan khác nhau, các tác giả đánh giá nguy cơ xảy ra 5 dạng tai biến địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ và sơ bộ đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu các hậu quả do chúng gây ra.

                    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)