NƯỚC KHOÁNG NÓNG POM HÁN, LÀO CAI: CHẤT LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG

QUÁCH ĐỨC TÍN1, NGUYỄN THỊ LỢI1, NGUYỄN VĂN UY2

1Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Km (, Thanh Xuân, Hà Nội

 2Trung tâm Kỹ thuật địa chất và Xử lý nền móng, Hà Nội.

 

Tóm tắt: Nguồn nước khoáng nóng Pom Hán thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, có thành phần ion chính là các anion SO42-, HCO3- và cation Ca2+, Na+, thuộc loại hình hóa học sulfat bicarbonat calci-natri, giàu silic. Nhiệt độ trung bình: 36,40C, độ tổng khoáng hóa dao động trong khoảng 504-990 mg/l, độ pH: từ 6,9 đến 7,9, hàm lượng axit metasilic thay đổi qua các năm với hàm lượng H2SiO3 từ 69,723 đến 115,72 mg/l. Đây là nguồn nước khoáng silic có giá trị về mặt dược lý. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước sinh hoạt. Với giá trị hữu dụng về mặt dược lý và vị thế nằm trong vùng có tiềm năng du lịch lớn, nguồn nước khoáng nóng Pom Hán hứa hẹn là một vùng phát triển du lịch sinh thái kết hợp thủy liệu pháp nước khoáng nóng trong tương lai của tỉnh Lào Cai.

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)