NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN SÓNG KÊNH TRONG DỰ BÁO CÁC HIỂM HỌA DỌC CÁC ĐƯỜNG LÒ KHAI THÁC THAN Ở MỎ THAN VÀNG DANH, QUẢNG NINH

PHẠM NĂNG VŨ, TRẦN DANH HÙNG, NGUYỄN QUANG LUẬT

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Các hoạt động đứt gãy kiến tạo và các đường lò cũ nằm trong các tầng than đang khai thác có thể gây ra các hiểm họa cho quá trình đào lò khai thác than như: làm bục nước trong lò khi vỉa than gặp các đứt gãy chứa nước, khi trong quá trình đào lò gặp các túi nước, túi bùn, túi khí tích lũy trong các đới đứt gãy phá huỷ, cũng như làm sập lở các đường lò khi các đường lò cắt qua các đới đứt gãy xung yếu. Việc đảm bảo an toàn, dự báo các ẩn họa trong quá trình khai thác than luôn là vấn đề cấp thiết hàng đầu đối với ngành Than nói riêng, và toàn xã hội nói chung. Các kết quả áp dụng phương pháp địa chấn sóng kênh đã khẳng định phương pháp này cho phép dự báo chi tiết được các đứt gãy kiến tạo và các hiểm họa bao quanh đường lò. Bài báo đưa ra các kết quả áp dụng thử nghiệm đạt kết quả tốt ở mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)