NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG: 
MỘT VÀI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

KIỀU QUÝ NAM, NGUYỄN ÁNH DƯƠNG

Vin Địa cht, Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam, Chùa Láng, Hà Ni.

Tóm tắt: Trong xu thế phát triển bền vững, vật liệu xây dựng không nung ngày càng được chú ý phát triển. Có ba khuynh hướng chính trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung: 1/ Sản xuất từ xi măng và cát, mạt đá, hàm lượng xi măng lớn, có giá thành sản phẩm cao, chưa phù hợp tại các nước nghèo; 2/ Sản xuất từ puzzolan thiên nhiên và nhân tạo bằng cách tạo kết dính không nung kiểu vôi và puzzolan, giá thành rẻ, thay thế xi măng; 3/ Sản xuất theo công nghệ hóa học, dưới tên gọi “geopolymer” hay “polymer-khoáng”.

     Ở Việt Nam, đây là một hướng nghiên cứu còn chưa được phát triển. Kế thừa các kết quả nghiên cứu thu được về nguyên liệu khoáng, Viện Địa chất đã nghiên cứu và đạt được những kết quả ban đầu chứng minh cho tính ưu việt của loại vật liệu này. Bài báo cũng chỉ rõ Việt Nam có tiềm năng to lớn về puzzolan thiên nhiên và nhân tạo, có thể phát triển công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ các loại nguyên liệu này, đặc biệt trong sản xuất polymer-khoáng.

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)