CORINDON TRONG ĐÁ GỐC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI NGUỒN CUNG CẤP ĐÁ QUÝ
SA KHOÁNG CHO MỎ TRÚC LÂU, LỤC YÊN, YÊN BÁI

NGỤY TUYẾT NHUNG1, NGUYỄN VĂN NAM2, NGUYỄN THỊ MINH THUYẾT1,
PHẠM THỊ THANH HIỀN3, NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN3

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
2Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thanh Xuân, Hà Nội
3Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Đặc điểm khoáng vật và ngọc học của corindon trong đá gốc (gneis-migmatit, pegmatoid) ở mỏ Trúc Lâu được xác định và so sánh với corindon trong sa khoáng của vùng, nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc vật liệu. Kết quả cho thấy corindon sa khoáng được cung cấp từ hai nguồn: metapelit và đá hoa, trong đó, nguồn thứ hai cần được nghiên cứu tiếp tục. Corindon từ đá hoa có chất lượng ngọc cao hơn loại từ metapelit.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)