QUY LUẬT PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN BARYT VÙNG ĐÔNG BẮC CAO BẰNG

NGUYỄN CÔNG THUẬN

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc, Long Biên, Hà Nội

Tóm tắt: Qua quá trình thi công công trình lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trùng Khánh (Lạng Sơn) đã ghi nhận nhiều biểu hiện khoáng sản baryt. Quặng baryt trong vùng có nguồn gốc nhiệt dịch, nằm trong đá lục nguyên biến chất tuổi Cambri muộn - Devon sớm. Hiện nay, ở vùng đông bắc Cao Bằng đã đăng ký được 5 biểu hiện khoáng sản baryt là Cốc Cáng - Nà Nác, Pò Tấu, Bản Giáp, Kim Loan và Nà Chích. Kết quả điều tra chi tiết hoá các vùng Cốc Cáng, Pò Tấu, Kim Loan và Nà Chích cho thấy chất lượng và quy mô quặng baryt đạt yêu cầu công nghiệp.


 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)