TÀI NGUYÊN CARBONAT Ở VIỆT NAM: HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NGUYỄN XUÂN KHIỂN

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thanh Xuân, Hà Nội.

Túm tắt: Tài nguyên carbonat có vị trí và vai trò quan trọng trong lịch sử tiến hóa của vỏ Trái đất trờn lãnh thổ Việt Nam, cũng như trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển bền vững loại tài nguyên quý giá này dựa trên một quy hoạch khoa học và nhất quán, một mặt bảo tồn được những giá trị độc đáo không có khả năng tái tạo của chúng cho muôn đời, mặt khác đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế có liên quan và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Thành lập công viên địa chất trên các vùng karst có tiềm năng là một trong những hướng phát triển bền vững và có hiệu quả cao nhất đối với tài nguyên carbonat ở Việt Nam.


 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)