HAI KIỂU NGUỒN GỐC QUẶNG SẮT VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CHÚNG Ở VÙNG HƯNG KHÁNH - LÀNG MỴ - TÂN AN, TỈNH YÊN BÁI

           BÙI CHÍ TIẾN, PHẠM THANH BÌNH

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Tóm tắt: Quặng sắt vùng Hưng Khánh - Làng Mỵ - Tân An, tỉnh Yên Bái đã được tìm kiếm tỷ mỷ và nghiên cứu trong nhiều công trình chuyên đề khác nhau. Tuy nhiên, các kết quả công bố trước đây về nguồn gốc và vị trí của quặng sắt còn có nhiều quan điểm khác nhau. Kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 nhóm tờ Văn Chấn năm 2008, kết hợp với các kết quả điều tra, thăm dò quặng sắt hiện có, đã xác nhận có 2 kiểu loại hình, đó là: quặng sắt nguồn gốc biến chất và nguồn gốc nhiệt dịch. Tiềm năng quặng sắt trong vùng Hưng Khánh - Làng Mỵ - Tân An rất lớn. Nhà nước cần có kế hoạch điều tra thăm dò nhằm định hướng cho công tác thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý quặng sắt, đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững ngành luyện kim đen.


 

 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)