ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA CHÌ-KẼM TRONG CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH - PHUN TRÀO MESOZOI MIỀN ĐÔNG BẮC BỘ

ĐÀO THÁI BẮC

 Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, 6 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tóm tắt: Đông Bắc Bộ là khu vực có rất nhiều các mỏ đa kim chì-kẽm, trong đó phần lớn đều phân bố trong các trầm tích Paleozoi và tập trung ở trung tâm vùng. Tuy nhiên, có một số rất nhỏ các mỏ và điểm quặng Pb-Zn phân bố trong các thành tạo trầm tích - phun trào Mesozoi ở phần ven rìa phía đông của vùng. Các điểm quặng này phần lớn được phát hiện qua công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất với mức độ điều tra hết sức sơ lược, ít được đầu tư nghiên cứu, vì vậy chưa đánh giá được về tiềm năng chứa quặng của các thành tạo này. Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu đã có, bài báo nêu lên những đặc điểm quặng hóa chì-kẽm trong các thành tạo trầm tích - phun trào tuổi MZ, qua đó đánh giá vai trò sinh khoáng của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mỏ, điểm quặng ở đây đều thuộc loại mỏ hậu sinh, thuộc kiểu mỏ dạng mạch và bao gồm 2 kiểu quặng chính: kiểu quặng Pb-Zn trong trầm tích lục nguyên - phun trào và kiểu quặng Pb-Zn-Ba trong trầm tích á lục địa. Các thành tạo trầm tích - phun trào MZ đóng vai trò vây quanh quặng và triển vọng chứa quặng chì-kẽm của chúng là không lớn.


 

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)