TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ, ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ SO SÁNH VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI TẠI CÁC LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ TRÊN THẾ GIỚI

1NGUYỄN VĂN ĐỊNH, 2DƯƠNG ÁI PHƯƠNG

1Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam;
2Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu các phương pháp được sử dụng trong phân tích địa chất để định lượng các nguyên tố. Hai thông số là độ lặp lại và độ chính xác được tính toán theo số liệu phân tích thực nghiệm tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam để so sánh chất lượng của các phương pháp dụng cụ. Một số thống kê về xu hướng chọn phương pháp phân tích của các phòng thí nghiệm trên thế giới cũng được đề cập. Từ đó khẳng định, việc cập nhật các phương pháp phân tích và dụng cụ hiện đại trong ngành Địa chất là cần thiết và phù hợp với cách làm hiện nay thế giới.


 

       (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)