NGHIÊN CỨU SƠ ĐỒ VÀ QUY TRÌNH THÀNH LẬP TẬP TIN ĐẦU VÀO TỪ SỐ LIỆU ĐO SÂU ĐIỆN 1-D ĐỂ PHÂN TÍCH XỬ LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP 2-D VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ
ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

BÙI TIẾN BÌNH

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam, TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt:  Sử dụng công nghệ đo ghi và xử lý hai chiều đối với tài liệu đo sâu điện cho phép đặt vấn đề nghiên cứu khả năng sử dụng phương pháp xử lý đối với tài liệu đo sâu điện một chiều truyền thống.

Trên cơ sở phân tích lý thuyết và thuật toán giải lặp trong các chương trình xử lý hai chiều, bài báo trình bày nội dung nghiên cứu phương pháp xử lý hai chiều và từ đó đưa ra sơ đồ và quy trình thành lập tập tin đầu vào từ dữ liệu đo sâu điện một chiều truyền thống để đưa vào xử lý trong chương trình xử lý hai chiều với mục đích xây dựng các mô hình địa điện theo các tuyến liên kết các điểm đo sâu điện.

Một số mô hình địa điện được sử dụng đã minh họa kết quả xác định ranh giới mặn các tầng chứa nước ở vùng đồng bằng Nam Bộ, cũng như một số triển vọng ứng dụng quy trình xử lý mới để khai thác nhanh chóng và có hiệu quả nguồn tài liệu đo sâu điện hiện có ở các vùng nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là đồng bằng Nam Bộ, nơi hiện lưu giữ hàng chục ngàn điểm đo sâu điện.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)