NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG BỨC XẠ TỰ NHIÊN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM PHÓNG XẠ
TRÊN CÁC MỎ ĐẤT HIẾM Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN THÁI SƠN, NGUYỄN QUANG VINH

Liên đoàn Địa chất Xạ-hiếm, Cầu Diễn, Hà Nội.

Tóm tắt: Các mỏ đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam đều đi kèm với các chất phóng xạ tự nhiên. Mức liều tương đương bức xạ trên các mỏ đất hiếm chủ yếu vượt giới hạn an toàn cho phép ở 2 mức, ứng với 2 nhóm đối tượng bị chiếu xạ là nhóm C và B (nhóm dân chúng và nhóm những người lân cận). Nhóm A (những người làm việc trực tiếp) chỉ xảy ra ô nhiễm với quy mô rất nhỏ, trên các thân quặng đất hiếm lộ trực tiếp trên mặt đất. Bài viết này trình bày đặc điểm các thành phần môi trường phóng xạ tự nhiên trên các mỏ đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam, phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội ở địa phương.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)