ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN VÙNG NHẠY CẢM Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NƯỚC HUYỆN NGHI XUÂN, HÀ TĨNH

NGUYỄN VĂN LUYỆN1, ĐOÀN THỊ NGỌC HUYỀN1,
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC2, QUÁCH ĐỨC TÍN1

1Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thanh Xuân, Hà Nội
 2Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tóm tắt: Trong nghiên cứu ô nhiễm môi trường, bên cạnh việc đánh giá chất lượng môi trường nước, phân vùng ô nhiễm môi trường giúp đánh giá hiện trạng ô nhiễm một cách trực quan, việc đánh giá và luận giải về nguy cơ ô nhiễm môi trường trong tương lai trên cơ sở phân vùng mức độ nhạy cảm ô nhiễm luôn là công việc có nhiều giá trị. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã công bố [6] tập thể tác giả đã tiến hành tổng hợp, đánh giá chất lượng môi trường nước và thành lập sơ đồ phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường khu vực huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhằm giúp các cơ quan quản lý có chương trình hành động thích hợp để bảo vệ môi trường trong tương lai.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)