SỬ DỤNG PHẦN MỀM MODFLOW ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC KHU
CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HÒN LA, TỈNH QUẢNG BÌNH

NGUYỄN VĂN CANH, NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Tóm tắt: Trên cơ sở các điều kiện địa chất thuỷ văn của Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình, các tác giả đã áp dụng phần mềm Modflow của hãng Waterloo Hydrogeologic Inc. để mô hình hoá quá trình thấm và đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng của nước dưới đất. Kết quả đã xác định được trữ lượng khai thác tiềm năng là Qkttn = 8.351,56 m3/ng.đêm, trong đó nguồn hình thành chủ yếu là trữ lượng tĩnh Qt = 2.475,89 m3/ng.đêm, nước mưa thấm trên diện phân bố Qtn = 872,64 m3/ng.đêm, thấm xuyên từ hồ Đồng Mười Dưới và Trên Qtx = 955,92 m3/ng.đêm. Phần còn lại được cung cấp bổ sung từ các vùng địa hình cao (phía tây) Qđhc = 4.047,11 m3/ng.đêm.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)