VỀ SỰ PHÂN CHIA CHI TIẾT TRẦM TÍCH CHỨA THAN
TRIAS THƯỢNG Ở TÂY BẮC BỘ

VŨ KHÚC1, ĐẶNG TRẦN HUYÊN1,
NGUYỄN ĐỨC PHONG2, ĐÀO THANH HƯƠNG2

1Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
2Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Hệ tầng chứa than Suối Bàng gồm hai phần rõ rệt: phần dưới chứa hóa thạch động vật biển tuổi Nori và phần trên thuộc tướng á lục địa chứa than có nhiều lớp chứa hóa thạch thực vật thuộc Hệ thực vật Hòn Gai tuổi Ret. Để thuận tiện cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ lớn và thể hiện rõ phần chứa khoáng sản của hệ tầng trên bản đồ, hệ tầng đã được các tác giả đề xuất đưa lên cấp loạt gồm hai hệ tầng, là Suối Lôi thuộc tướng biển tuổi Nori và Mường Vọ – tướng á lục địa chứa than tuổi Ret.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)