NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG, PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG QUẶNG
TITAN-ZIRCON TRONG SA KHOÁNG VEN BIỂN

NGUYỄN THỊ ĐÀO, HOÀNG HỮU LĂNG

Phòng Phân tích Thí nghiệm Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Kết quả phân tích mẫu trọng sa được sử dụng làm cơ sở để đánh giá trữ lượng và tài nguyên dự báo của sa khoáng ven biển, do vậy việc nâng cao chất lượng công tác phân loại, phân tích mẫu sa khoáng ven biển là một yêu cầu cần thiết.

Việc áp dụng quy trình phân tích định lượng các khoáng vật trong mẫu sa khoáng ven biển theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2010/ĐCKS do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành giúp cho việc phân tích mẫu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Trong quá trình phân loại, phân tích mẫu cần nắm rõ đặc điểm về thành phần, độ hạt của mẫu và điều chỉnh khối lượng mẫu ban đầu cho phù hợp, đồng thời thực hiện tốt tất cả các khâu trong quy trình phân tích, trong đó chú ý khâu cân xác định trọng lượng, công tác kiểm tra và ghi kết quả. Bài báo nêu lên một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phân tích mẫu.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)