3. Địa chất môi trường chuyên môn

3.1. Lập bản đồ

Adams B.; Aldwell R.; Civita M.; Gilbrich W.H.; Gosk E.; Khouri J.; Matthess G.; Miller J.C.; van Waegeningh H.; Vrba J.; Zaporozec A. 1994. Guidebook on mapping groundwater vulnerability. (Sách hướng dẫn lập bản đồ tai biến nước ngầm)/ International Contributions to Hydrogeology: Vol. 16; 131 tr.- USA: Verlag Heinz Heise

ô nhiễm; địa chất môi trường; bảo vệ nước ngầm; lập bản đồ; nước ngầm; phân loại; PP đánh giá

Bennett C.B.; Berg R.C.; Covington E.R.; Reed J.K.; Rine J.M.; Shafer J.M.; Trudnak J.E. 1998. Development and testing of a contamination potential mapping system for a portion of the general separations area, Savannath River Site, South Carolina. (Phát triển và thử nghiệm hệ thống bản đồ khả năng gây ô nhiễm đối với một phần của khu vực cách ly rộng lớn, sông Savannath, Nam Carolina)/ Environmental Geology; 35/4; 263-277 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

ô nhiễm; Đệ tam; địa chất môi trường; Carolina; GIS; lập bản đồ; mô hình; Mỹ; PP thực nghiệm

Bernstone C.; Dahlin T.; Hogland W.; Ohsson T. 2000. DC-ressistivity mapping of internal landfill structures: two pre-excavation surveys. (Lập bản đồ điện trở suất DC cấu trúc bãi chôn rác thải: