2.6. Địa chất thủy văn môi trường

2.6.1. Chất lượng nước ngầm - Ô nhiễm

Đỗ Minh Lãng. 1989. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước sử dụng trong sinh hoạt, công nghiệp và tưới tiêu.TT KHKT Địa chất, 11, Chuyên đề: Địa chất thuỷ văn, 25-40 .- Việt Nam, Hà Nội: Viện TT Tư liệu Mỏ và Địa chất

đánh giá, địa chất thuỷ văn môi trường, chất lượng, nước ngầm

Đỗ Trọng Sự. 1994. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu sự nhiễm bẩn nước dưới đất ở khu vực Hà Nội.TT KHKT Địa chất, 5-7, Chuyên đề: Những vấn đề ĐC môi trường & ĐC đô thị. Tập 3, 68-80 .- Việt Nam, Hà Nội: Cục ĐC và KS Việt Nam

ô nhiễm, địa chất thuỷ văn môi trường, arsen, chì, crom, giải pháp, Hà Nội, mangan, nước ngầm, nguyên nhân, nitơ, pH, PT hoá học, sắt, thuỷ ngân, vi sinh vật, Việt Nam

Đỗ Trọng Sự. 2000. Một số kết quả điều tra nghiên cứu ô nhiễm nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (Some study results about underground water pollution in the Bắc Bộ and Bắc Trung Bộ plains)/ Địa chất và khoáng sản, 7, 181-188 .- Việt Nam, Hà Nội: Viện NC Địa chất và Khoáng sản