2.4.2. Châu Âu

Berger A. 2000. Natural chemical hazards to human health - some policy issues. (Các tai biến hoá học thiên nhiên đối với sức khoẻ con người - Một số vấn đề chính sách)/ Cogeoenvironment Newsletter; 17; 11-12 .- Australia: IUGS Commision on Geological Sciences for Environmental Planning

địa chất y học; địa hoá môi trường; chính sách; giải pháp; nguyên tố hoá học; phân bố; tác động con người

Birch G.F.; McConchie D.M.; Robertson E.; Taylor S.E. 2000. The use of sediments to detect human impact on the fluvial system. (Dùng trầm tích để phát hiện ra sự tác động của con người đến hệ thống sông)/ Environmental Geology; 39/9; 1015-1028 .- Germany: Springer-Verlag

ô nhiễm; địa hoá môi trường; Australia; kim loại nặng; PT hoá học; TĐ con người; thuỷ văn môi trường

Chappell D.; Craw D.; Reay A. 2000. Environmental mercury and arsenic sources in fossil hydrothermal systems, northland, New Zealand. (Nguồn thuỷ ngân và arsen trong môi trường ở các hệ thống nhiệt dịch bị chôn vùi vùng đất phía bắc New Zealand)/ Environmental Geology; 39/8; 875-887 .- Germany: Springer-Verlag

ô nhiễm; địa hoá môi trường; arsen; cinabar; marcasit; nguyên nhân; PT khoáng vật; suối nước nóng; thuỷ ngân

Cox M.E.; Preda M. 2000. Sediment-water interaction, acidity and other water quality parameters in a subtropical setting, Pimpama river, southeast Queensland. (Các thông số tương tác trầm tích - nước, độ axit và chất lượng nước khác nhau ở vùng cận nhiệt đới, sông Pimpama, đông nam Queensland)/ Environmental Geology; 39/3-4; 319-329 .- Germany: Springer-Verlag

độ muối; địa hoá môi trường; chất lượng; nước sông; pH; Queensland; TP hoá học; trầm tích cửa sông

Goff J.R.; Pilotto P.J.; Waetherburn B.C. 1998. A contemporary contamination record of stormdrain and harbour sediments, Wellington, New Zealand. (Tài liệu về sự đồng ô nhiễm của các trầm tích cảng và do bão ở Wellington, New Zealand)/ Environmental Geology; 36/1-2; 159-166 .- Germany: Springer-Verlag

ô nhiễm; địa chất môi trường biển; kim loại vết; New Zealand; PT hoá học; trầm tích biển

Goff J.R.; Pilotto P.J.; Weatherburn D.C. 1999. Acid leached analyses of stormdrain and harbor sediments, New Zealand. (Phân tích axit bị rửa lũa của trầm tích bão dồn và trầm tích ở cảng, New Zealand)/ Environmental Geology; 37/1-2; 145-152 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

ô nhiễm; địa chất môi trường biển; kim loại nặng; New Zealand; PT hoá học; trầm tích biển

Gragorauskiene V. 2000. Main geochemical features of the geoenvironment in Lithuania: Conclusions based on data from the geochemical atlas of Lithuania. (Những nét chính về địa hoá của môi trường địa chất ở Lithuania: Những kết luận trên cơ sở atlas địa hoá của Lithuania)/ Cogeoenvironment Newsletter; 16; 18-19 .- Australia: IUGS Commision on Geological Sciences for Environmental Planning

địa hoá môi trường; atlas; Lithuania; nguyên tố hoá học; phân bố

Irvine I.; Birch; G.F. 1998. Distribution of heavy metals in surficial sediments of Port Jackson, Sydney, New South Wales. (Sự phân bố của các nguyên tố kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ở Port Jackson, Sydney, New South Wales)/ Australian Journal of Earth Sciences; 45/2; 297-304 .- Australia: Blackwell Science

ô nhiễm; địa hoá môi trường; Australia; cửa sông; kim loại nặng; nguyên nhân; niken; PP hoà tan trong nước cường thuỷ; PP quang phổ hấp phụ nguyên tử; trầm tích sông biển; trầm tích tầng mặt

Jacobson G.; Lau J.E. 1991. Aquifer characteristics and groundwater resources of the Amadeus basin. (Đặc tính các tầng chứa nước và tài nguyên nước ngầm ở bồn Amadeus)/ Geological & Geophysical Studies in the Amadeus Basin Central Australia; 236; 563-580 .- Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service

đánh giá; địa chất thuỷ văn; địa chất thuỷ văn môi trường; Australia; chất lượng; dòng chảy nước ngầm; nước ngầm; PT hoá học; tầng chứa nước cát kết

Lottermoser B.G. 1998. Heavy metal pollution of coastal river sediments, north-eastern New South Wales, Australia: Lead isotope and chemical evidence. (Sự ô nhiễm kim loại nặng ở trầm tích bờ sông, đông bắc New South Wales, Australia: Bằng chứng hoá học và đồng vị chì)/ Environmental Geology; 36/1-2; 118-126 .- Germany: Springer-Verlag

ô nhiễm; đồng vị Pb; địa chất môi trường; địa hoá; Australia; kim loại nặng; PT hoá học; trầm tích sông

Rich J.F.; Riley S.J. 1998. Geochemical assessment of an analogue site for an engineered landform at Ranger Uranium Mine, Northern Territory, Australia. (Đánh giá địa hoá tại một vị trí kỹ thuật ở mỏ Uran Ranger, lãnh thổ phía Bắc, Australia)/ Environmental Geology; 34/2-3; 203-214 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

đánh giá; địa chất môi trường; địa hoá; Australia; mỏ uran; tác động môi trường