2.3. Địa hóa

2.3.1. Địa chất y học

. 2000. Fourth International Conference on arsenic exposure and health effects: Book of abstracts. (Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về arsen và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ con người)/ San Diego, CA: Elsevier Science, Inc.

địa chất y học; địa hoá môi trường; arsen; giải pháp; nước ngầm; nhiễm độc; sinh hoá; TĐ môi sinh; trầm tích sông

Đào Ngọc Phong; Đặng Văn Can. 2000. Đánh giá tác động của arsen tới môi sinh và sức khoẻ con người ở các vùng mỏ nhiệt dịch có hàm lượng arsen cao. (The necessity of an environmental anf human impact assessment of arseniv in a high grade hydrothermal arsenic mineralization region)/ Địa chất và khoáng sản; 7; 199-204 .- Việt Nam, Hà Nội: Viện NC Địa chất và Khoáng sản

đánh giá; đất đá; đới biến đổi nhiệt dịch; địa chất y học; địa hoá môi trường; arsen; dị thường địa hoá; nước sinh hoạt; PT quang phổ bán định lượng; Sơn La; TĐ môi sinh; Tây Bắc; Việt Nam

Đặng Văn Can; Bùi Hữu Việt; Hồ vương Bính; Phạm Văn Thanh. 2001. Địa hoá arsen và sức khoẻ cộng đồng. (Geochemistry of arsenic and community heath)/ TC Địa chất; 263; 38-47 .- Việt Nam,