2.1.5. Châu úc

Croni S.J.; Hedley M.J.; Neall V.E.; Smith R.G. 1998. Agronomic impact of tephra fallout from the 1995 and 1996 ruapehu Volcamo eruptions, New Zealand. (ảnh hưởng tới nông nghiệp của các vật liệu vụn núi lửa từ các vụ phun năm 1995 và 1996 của núi lửa Ruapehu, New Zealand)/ Environmental Geology; 34/1; 21-30 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

ô nhiễm; địa chất môi trường; bản đồ đẳng dày; nông nghiệp; New Zealand; núi lửa; PT hoá học; tai biến địa chất

Glade T. 1998. Establishing the frequency and magnitude of landslide-triggering rainstorm events in New Zealand. (Xác lập tần số và độ lớn của các sự kiện bão kèm theo mưa lớn gây nên trượt lở đất ở New Zealand)/ Environmental Geology; 35/2-3; 160-174 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

ĐK thuỷ văn; địa chất môi trường; mưa; New Zealand; PP xác xuất; tai biến địa chất; trượt lở đất