2.1.3. Châu Phi

Al-Hamdan A.Z.; Al-Sheriadeh M.S. 1999. Erosion risk assessement and sediment yield production of the King Talal Watershed, Jordan. (Đánh giá khả năng thiệt hại do xói mòn và lượng trầm tích của lưu vực sông King Talal, Jordan)/ Environmental Geology; 37/3; 234-242 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

đánh giá; địa chất môi trường; Jordan; tai biến địa chất; trầm tích sông; xói mòn

Al-Homoud A.S.; Allison R.J.; Higgitt D.L.; Sunna B.F.; White K. 1998. Regional geologic environs and natural resources of Badia Sector, Jordan. (Môi trường địa chất khu vực và tài nguyên thiên nhiên của Badia Sector, Jordan)/ Environmental Geology; 36/1-2; 18-26 .- Germany: Springer-Verlag

đất; đất khô hạn; địa chất môi trường; ảnh landsat; Jordan; môi trường địa chất; nước bề mặt; phát triển bền vững; tài nguyên; thoát nước

Al-Homoud A.S.; Awad A.; Prior G. 1999. Modelling the effect of rainfall on instabilities of slopes along highways. (Mô hình hoá sự tác động của mưa đến trượt lở đất dọc theo đường các đường cao tốc)/ Environmental Geology; 37/4; 317-326 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

ĐK thuỷ văn; Đệ tứ; địa chất môi trường; dòng chảy nước trên mặt; giải pháp; Jordan; mưa; trượt lở đất

Al-Homoud A.S.; Masanat Y. 1998. Classification system for the assessment of slope stability of terrains along highway routes in Jordan. (Hệ thống phân loại đối với việc đánh giá độ ổn định sườn địa hình dọc theo các đường cao tốc ở Jordan)/ Environmental Geology; 34/1; 59-69 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

địa chất môi trường; địa kỹ thuật; Jordan; trượt lở đất

Al-Homoud A.S.; Tahtamoni W.W. 2000. SARETL: An expert system for probabilistic displacement-based dynamic 3-D slope stability analysis and remendiation of earthquake triggered landslides. (Nghiên cứu tính ổn định và khắc phục hậu quả trượt lở đất do động đất gây nên (SARETL) trên cơ sở phân tích mô hình động lực 3 chiều)/ Environmental Geology; 39/8; 849-874 .- Germany: Springer-Verlag

động đất; địa chất môi trường; giải pháp; mô hình 3 chiều; tai biến địa chất; trượt lở đất; tính ổn định

Al-Homoud A.S.; Tubeileh T.K. 1998. Analysis and remedies of landslides of cut slopes due to the presence of weak cohesive layers within stronger formations. (Phân tích và phương pháp khắc phục trượt lở đất các sườn bị cắt do sự có mặt của các lớp đất đá gắn kết yếu trong các tầng đá rắn chắc)/ Environmental Geology; 33/4; 299-312 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

địa chất môi trường; địa kỹ thuật; giải pháp; Jordan; lớp đất đá gắn kết yếu; trượt lở đất

Bell F.G.; Genske D.D.; Stacey T.R. 2001. Mining subsidence and its effect on the environment: Some differing examples. (Sụt lún đất do khai mỏ và ảnh hưởng của chúng đến môi trường: Một vài thí dụ)/ Environmental Geology; 40/1-2; 135-152 .- Germany: Springer-Verlag

địa chất môi trường; khai mỏ; Nam Phi; sụt lún đất; tai biến địa chất

Bell F.G.; Maud R.R. 2000. Landslikes associated with the colluvial soils overlying the Natal Group in the greater Durban region of Natal, South Africa. (Sự trượt đất kết hợp với đất coluvi phủ lên nhóm đất Natal ở vùng Durban thuộc Natal Nam Phi)/ Environmental Geology; 39/9; 1029-1038 .- Germany: Springer-Verlag

Đệ tứ; đất coluvi; địa chất môi trường; mưa; Nam Phi; nguyên nhân; tai biến địa chất; trượt lở đất

Buttick D.; Van Schalkwyk A. 1998. Hazard and risk assessment for sikhole formation on dolomite lan in South Africa. (Đánh giá tai biến và rủi ro của việc tạo thành hố sụt của đất dolomit ở Nam Phi)/ Environmental Geology; 36/1-2; .- Germany: Springer-Verlag

đánh giá; đất dolomit; địa chất môi trường; Nam Phi; sụt lún đất; tai biến địa chất

Gharib A.A.; Kebeasy R.M.; Simpson D.W. 1992. Induced sesmicity and changes in water level at Aswan reservoir, Egypt. (Động đất kích thích và những thay đổi mực nước ở hồ chứa Aswan, Ai Cập)/ Induced Seismicity; 331-344 .- Netherlands: Akademische Verlagsgesellschft Geest & Portig K.-G., Leipzig

động đất kích thích; địa chấn; địa chất môi trường; địa vật lý; Ai cập; mực nước hồ; tai biến địa chất

Hagan T.O.; Lenhardt W.A. 1992. Observations and possible mechanisms of pillar-associated seismicity at great depth. (Quan trắc và những cơ chế có khả năng động đất liên hệ với trụ ở độ sâu lớn)/ Induced Seismicity; 149-162 .- Netherlands: Akademische Verlagsgesellschft Geest & Portig K.-G., Leipzig

động đất kích thích;địa chất môi trường; địa vật lý; khai mỏ; Nam Phi; sập trụ; tai biến địa chất

Ichang'l D.W.; Ngecu W.M. 1999. The environmental impact of landslides on the population living on the eastern footslopes of the Aberdare ranges in Kenya: a case study of Maringa Village landslide. (Tác động môi trường trượt đất tới đời sống dân cư ở chân dốc phía đông dãy núi Aberdare ở Kenya: Nghiên cứu trượt lở đất ở làng Maringa)/ Environmental Geology; 38/3; 259-264 .- Germany, Berlin: Springer-Verlag

địa chất môi trường; Kenya; nguyên nhân; tác động môi trường; tai biến địa chất; trượt lở đất

Ngecu W.M.; Nyambok I.O. 2000. Ground subsidence and its socio-economic implications on the population: a case study of the Nakuru area in central Rift valley, Kenya. (Sụt lún đất và ảnh hưởng của nó đối với dân cư về kinh tế xã hội: Nghiên cứu khu vực Nakuru, trung tâm thung lũng Rift, Kenya)/ Environmental Geology; 39/6; 567-574 .- Germany: Springer-Verlag

ĐK địa chất; đánh giá; địa chất môi trường; giải pháp; Kenya; sụt lún; TĐ môi trường; tai biến địa chất