2. Địa chất môi trường khu vực

2.1. Tai biến địa chất khu vực

2.1.1. Châu á

Đàm Ngọc; Nguyễn Đình Uy. 1992. Land shearing and tectonic stress field in Sơn La town. (Dịch chuyển đất và ứng suất kiến tạo ở thị xã Sơn La)/ Proceedings of the Regional Seminar on Enviromental Geology; 118-123 .- Việt Nam, Hà Nội: Cục Địa chất Việt Nam

động đất; địa chất môi trường; đứt gãy; Sơn La; tai biến địa chất; trượt đất; Việt nam; ứng suất kiến tạo

Đào Đình Bắc; Đặng Văn Bào; Nguyễn Hiệu; Vũ Văn Phái. 2001. Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn.TC Khoa học Trái đất; 23/1; 76-81 .- Việt Nam, Hà Nội: TT Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

địa mạo môi trường; lũ lụt; lòng sông; Nam Bộ; thiên tai; Việt Nam; xâm thực

. 1993. Giới thiệu bộ bản đồ địa chất môi trường Trung Quốc.Đặng Ngọc Trản dịch từ tiếng Anh;