Mẫu 08

BỘ CÔNG NGHIỆP

----------------------

Số….. / QĐ-ĐCKS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------

Hà Nội, ngày… tháng …năm…

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 1/11/1995 của Chínhh phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét biên bản kiểm tra số.......ngày..... tháng..... năm..... của........ .........

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Nay thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản)........... số....... ngày....... tháng ...... năm đă được cấp cho (Tên tổ chức, cá nhân)....................... để hoạt động khảo sát tại : xã ............... huyện..............tỉnh..............và chấm dứt mọi hoạt động khảo sát theo giấy phép nói trên kể từ ngày ...... tháng.... năm....

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)........................... có trách nhiệm

- Hoàn thành việc giao nộp giấy phép, Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường; san lấp công trình đă khai đŕo để khảo sát khoáng sản trước ngày... tháng ... năm......;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh.................... kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

  

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)