Mẫu 07

BỘ CÔNG NGHIỆP

----------------------

Số…. / QĐ-ĐCKS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------

            Hà Nội, ngày.... tháng......năm......

  QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân) ................................... số .....ngày..... tháng..... năm.....

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân) ................................... được trả lại giấy phép khảo sát (tên khoáng sản)..........................số:........ngày......tháng......  năm.....

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân) ..................................được chấm dứt mọi hoạt động khảo sát khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

- Nộp toàn bộ giấy phép khảo sát khoáng sản và các tài liệu pháp lý liên quan cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Hoàn thành việc nộp Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường; san lấp công trình đã khai đŕo để khảo sát khoáng sản trước ngày ..... tháng..... năm.....

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh.............................có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

(Ký tên, đóng dấu)