Mẫu 06

(Tên tổ chức, cá nhân)

----------------------------

Số: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

.....,ngày..... tháng.....năm....

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN 

Kính gửi: BỘ CÔNG NGHIỆP

(Tên tổ chức, cá nhân).....................................................................................................

Trụ sở tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .............., Fax: ..............................................................................................

Xin được trả lại giấy phép khảo sát (tên khoáng sản) số ..... ngày..... tháng..... năm..... kể từ ngày..... tháng ..... năm .......

Lý do xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản:..................................................................

 

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo

- Báo cáo kết quả khảo sát

khoáng sản đến ngày..........