Mẫu 05

BỘ CÔNG NGHIỆP

--------------------------

Số …./ QĐ-ĐCKS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày...... tháng.... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 1/11/1995 của Chínhh phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân) số ......ngày........tháng......             năm...........

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản số...... ngày..... tháng.....… năm ..... đã được cấp cho (Tên tổ chức, cá nhân).................................để hoạt động khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản)................tại: xã:....................huyện ........... tỉnh.............................

Diện tích...................km2, được giới hạn bởi các điểm góc.................có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo

Thời hạn đến ngày........tháng......năm.............................................................................

Điều kiện bổ sung (nếu có):

Dự toán chi phí khảo sát (bổ sung) ............................................................ Lệ phí gia hạn giấy phép:.............ĐVN (USD).

Điều 2: Các điều kiện khác tuân theo quy định của giấy phép khảo sát khoáng sản số:..... ngày..... tháng..... năm.....

  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)