Mẫu 03

BỘ CÔNG NGHIỆP

-----------------------------

Số: …./QĐ-ĐCK

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày ..... tháng.........năm. .....

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

 - Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp

- Xét Đơn xin khảo sát khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)............số.............ngày...… tháng.........            năm.........kèm theo Đề án khảo sát và văn bản thẩm định.................

- Căn cứ công văn thoả thuận số...................ngày.……...tháng..........năm.........của..........……

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).............................được khảo sát (tên khoáng sản) tại: xă............huyện.........tỉnh.................

Diện tích khu vực được khảo sát:...........    km2, gồm..................    ô cơ bản, được giới hạn bởi các điểm góc................có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo

Thời hạn khảo sát:....tháng, từ ngày....tháng...năm……...... đến ngày….tháng…...năm…….…..

Dự toán chi phí khảo sát:..........................................................................

Lệ phí giấy phép:......................ĐVN (USD)

Điều lệ xin gia hạn giấy phép ( Không hoặc trước ngày..... tháng..... năm..... )

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân)..................................        có trách nhiệm:

1. Hoạt động khảo sát theo Đề án, chương tŕnh đă được Bộ Công nghiệp chấp thuận;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Nộp báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản vào lưu trữ địa chất nhà nước đúng thời hạn quy định;

4. Bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm khác (nếu có)..................................................................

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động khảo sát theo giấy phép này, (tổ chức, cá nhân)......................phải thông báo chương tŕnh hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh ...................và chính quyền địa phương.

  

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Kư tên, đóng dấu)

 

Hoạt động khảo sát khoáng sản theo giấy phép này đă được đăng kư nhà nước tại Cục Địa và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng kư:.................ĐK/KS;

           

 

 

Hà Nội, ngày……tháng….. năm..

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Kư tên, đóng dấu)