Mẫu 21

BỘ CÔNG NGHIỆP
---------------------

Số:........../QĐ-CKS....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

.............,ngày......tháng.....năm……. 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(THỪA KẾ QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN) 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định ngày1/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin thừa kế quyền thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).............. người được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố).............................đă chết ngày............... tháng............ năm............... kèm theo các văn bản chứng minh về quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ giấy phép thăm dò số............. ngày........... tháng........... năm.......... và kết quả hoạt động thăm dò theo giấy phép đến ngày......... tháng.............. năm..................

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)..........được tiếp tục thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ........tại xã........,huyện.........., tỉnh..............

     Diện tích khu vực thăm dò:.......... km2 được giới hạn bởi các điểm góc.............. tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo

     Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục:........................ ĐVN (USĐ).

     Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/km2/năm hoặc USD/km2/năm).

                 - Năm thứ nhất:......................................................................

                 - Năm thứ hai :.......................................................................

     Lệ phí độc quyền:

                 - Năm thứ nhất:........................................ ĐVN (USĐ)

                 - Năm thứ hai :......................................... ĐVN (USĐ)

     Lệ phí giấy phép:................................................ ĐVN (USĐ)

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)............................................. có trách nhiệm:

     1. Tiếp tục hoạt động thăm dò theo Đề án, chương trình thăm dò đă được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

     2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại.......................... nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày.........…...... tháng............. năm.....………......... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, (Tên tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)...................................…........................ phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh............................................ chính quyền địa phương.

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép thăm dò khoáng sản số................, ngày.......... tháng.............. năm...........................

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này đă được đăng ký lại tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Sổ đăng ký:..................., ĐK/TD.

 

Hà Nội, ngày........ tháng........ năm..............

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)