Mẫu20

(Tên tổ chức, cá nhân)
---------------------------

Số:........................

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------------

.................,ngày......tháng.....năm.........

ĐƠN XIN THỪA KẾ QUYỀN THĂM D̉ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: BỘ CÔNG NGHIỆP

(Tổ chức, cá nhân)...........................................................................................

Được thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)............................là chủ doanh nghiệp.................... đă chết ngày....... tháng.......... năm...........

Trụ sở tại:...........................................................................

Điện thoại:.......................... Fax:............................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số ................ ngày ............. tháng....... năm...............................

Đăng kư kinh doanh số................. ngày…….. tháng............năm......................

Có Giấy phép thăm ḍ khoáng sản số......... ngày............. tháng......... năm............. để hoạt động thăm ḍ (tên khoáng sản).......... tại: xă...…..... huyện..................... tỉnh............................

Đề nghị Bộ Công nghiệp cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).................. được hưởng thừa kế quyền thăm ḍ khoáng sản theo giấy phép nói trên.

(Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế quyền thăm ḍ khoáng sản)....................cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo quy định của giấy phép, quy định của Luật Khoáng sản về thăm ḍ và các quy định khác của pháp luật.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Kư tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 22 của Quy định)