Mẫu18

(Tên tổ chức, cá nhân)
-----------------------------

Số:...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------------

.................,ngày......tháng.....năm 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 Kính gửi: BỘ CÔNG NGHIỆP

(Tên tổ chức,cá nhân).....................................................................

Trụ sở tại:........................................................................................

Điện thoại:................................., Fax:............................................

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)..................... theo giấy phép thăm dò số:..............., ngày.......... tháng...........năm............. để hoạt động thăm dò tại: xã................, huyện............................., tỉnh.........................................

Thời hạn thăm dò........... tháng, từ tháng.......... năm....... đến tháng.…năm.............

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)..........................................

Trụ sở tại:.....................................................................................

Điện thoại...................................; Fax:..........................................

Quyết định (giấy phép) thành lập số........ ngày............... tháng.......... năm...................

Đăng ký kinh doanh số.......... ngày............ tháng.......... năm...........tại.....................

Giấy phép đầu tư (nếu có) số........... ngày.................. tháng.......... năm.............

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số.............. ngày........... tháng....... năm........ các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò:............................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày............. tháng....... năm...........

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 20 của Quy định)