Mẫu17

BỘ CÔNG NGHIỆP
------------------------

Số:......./QĐ-ĐCKS........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------

.................,ngày......tháng.....năm….

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP          

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản:

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).......................... theo giấy phép thăm dò khoáng sản số............. ngày.............. tháng........ năm............ kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò đến ngày........... tháng.............năm..................;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)......................... được trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)....... số........... ngày....... tháng...năm...................

     Diện tích khu vực được phép trả lại:........... km2

     Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò :...............km2.

     Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc.................... tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.

     Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.............. tháng........... năm.................

     Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục:............................ ĐVN (USĐ),

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân)................................ trách nhiệm:

     1. Thực hiện việc san lấp các công trình thăm dò, phục hồi môi trường trong khu vực diện tích được phép trả lại quy định tại Điều 1;

     2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

     3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại............................ và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày........... tháng....... năm.............. để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh......................... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)