Mẫu 15

BỘ CÔNG NGHIỆP
-----------

SỐ:..../QĐ-ĐCLS..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------------------

............,ngày......tháng.....năm…..

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản:

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)....………...... số....... ngày........... tháng.......... năm........... kèm theo báo cáo kết quả..................... và........         

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)........................................ được trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản).............................. số........... ngày............ tháng... năm.....

     Địa điểm thăm dò tại xã...................., huyện................, tỉnh.........

Điều 2: Kể từ ngày ký quyết định này, (tổ chức, cá nhân).....................được chấm dứt mọi hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm;

     - Hoàn thành trước ngày........... tháng............. năm............... việc nộp Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

     - San lấp công trình đã khai đŕo để thăm dò khoáng sản, phục hồi môi trường khu vực thăm dò và làm các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh......……............. có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)